dv-4

Truyền thông

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

tiêu đề

AAA đã xây dựng các kế hoạch truyền thông ngắn hạn và dài hạn thành công cho một số các đối tác lớn như Toyota, LG…Phân bổ và điều phối các nhà cung cấp dịch vụ để hoàn thành sản phẩm truyền thông cũng như đảm bảo KPI đề ra với đối tác. Ngoài ra, mạng lưới nhiều chuyên gia hợp tác với AAA cho phép sự linh hoạt trong quá trình triển khai, tiết kiệm thời gian, chi phí trên nền 13 năm kinh nghiệm vững chãi.

  • Media/TV/Newspaper Booking (Booking truyền thông/TV/Báo chí)

  • Digital Marketing

  • KOL/Influencer/Celeb Collaborations (Hợp tác với người có ảnh hưởng)

  • Brand Activation (Kích hoạt thương hiệu)

  • Event Management (Tổ chức sự kiện)

  • Media Crisis Management (Xử lý khủng hoảng truyền thông)

dv-3b

tiêu đề

dv-3b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostru d exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

tiêu đề

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostru d exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

dv-3a