dv-1

đào tạo

Mỗi tổ chức/đơn vị đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng nhằm đáp ứng từng nhu cầu đào tạo cụ thể. Chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp đào tạo chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp là đối tác của mình. Sứ mệnh của AAA trong mảng đào tạo In-house là thực hiện từng phần hoặc đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của “Bộ phận đào tạo” | “Trung tâm đào tạo”  tại doanh nghiệp.